Verkoop Fuse - Belangen jongeren in Bakel worden onvoldoende geborgd

Verkoop Fuse = stresstest onafhankelijke rol jongerenwerkers


Tijdens de raadsvergadering van 22 april 2021 zijn met betrekking tot de MFA voor Bakel een aantal besluiten genomen.

-        1) In te stemmen met het beschikbaar stellen van een bouwkrediet van € 4.204.000

-        2) In te stemmen met de locatie van café-zaal ’t Viltje aan de Dorpsstraat 22-24 voor de ontwikkeling van de MFA in Bakel

-        3) Het College opdracht te geven over te gaan tot uitwerking van een gedetailleerd

stedenbouwkundig plan

-        4) Het College opdracht te geven de vervolgstappen te nemen m.b.t. vrijkomende

locaties, grond en opstallen als gevolg van de MFA-ontwikkeling


Bij beslispunt 4 werd ook tot de verkoop van locatie de Fuse besloten. De VVD was en is voor een MFA, maar wij hebben in april tegen het voorstel gestemd. In het voorstel was nog te veel onduidelijk. Zowel op financieel gebied en organisatorisch gebied  bevatte het voorstel veel open einden.

 

Dit zien wij nu ook terug bij de verkoop van de Fuse. Voor de verkoop van de Fuse is een bidbook gemaakt waarin wel zaken zijn opgenomen om te stimuleren dat het jongerenwerk op deze locatie behouden blijft, maar het borgen van de soos activiteiten is in het bidbook niet meegenomen.

 

Verloop van het proces:

-        Op verzoek van het college heeft het bestuur van de Fuse op 15 september 2020 de minimale eisen aangeleverd om de Fuse te kunnen voortzetten.

-        Op 20 maart 2021 ontvangt het bestuur van de Fuse een concept gunningsfactoren waarin de minimale eisen voor voortzetting van de Fuse op geen enkele wijze is geborgd.

-        In het bidbook t.b.v. de verkoop van de Fuse zijn de kwalitatieve eisen die het bestuur van de Fuse heeft opgesteld niet meegenomen

 

Ondanks vervolgcontacten met het college over de gang van zaken, is met de input van het bestuur van de Fuse niets gedaan. Het bestuur van de Fuse voelt zich met het handelen van het college terecht niet serieus genomen en de VVD begrijpt deze boosheid. De VVD krijgt de indruk dat wethouder Steeghs heeft zitten slapen en binnen het college de belangen van de jongeren in Bakel heeft verkwanseld t.b.v. de verkoop van de Fuse.

 

In ieder geval daar lijkt dat hier nu wel sterk op. De belangen van de jongeren in Bakel zijn onvoldoende aan bod gekomen bij het opstellen van de verkoopvoorwaarden van locatie de Fuse.

 

Wat gebeurt er nu:

1)     De Dorpspartij (Toon Coopmans en Henk van Eck) hebben inmiddels zelf vragen gesteld aan hun wethouder Steeghs. <klik hier>. Wij zien met belangstelling uit naar de beantwoording van deze vragen  

2)     De VVD heeft had al een afspraak gepland met bestuursleden Laura van Elten en Fleur Bouwmans. Na hun vakantie gaan we in gesprek met Laura en Fleur..

3)     De VVD heeft vandaag in aansluiting op de Dorpspartij vervolgvragen gesteld over de onafhankelijke rol en positie van jongerenwerkers in onze gemeente.

 

Het jongerenwerk kan wel vanuit de Fuse doorgaan. De jongerensoos in de huidige vorm niet. De jongerenwerkers in onze gemeente moeten voor de belangen van de jeugd in onze gemeente opkomen. Het kan aan de vakantieperiode liggen, maar het blijft vanuit deze kant op dit moment akelig stil?!!


Verkoop Fuse stresstest voor onafhankelijke rol - positie jongerenwerk

De VVD vraagt zich af of de jongerenwerkers vanuit hun rol en verantwoordelijkheid achter de huidige gang van zaken staan met betrekking tot de geplande verkoop van de Fuse.

 

Mag een ambtenaar zich openlijk kritisch uiten over besluiten van het college. Kan een jongerenwerker in loondienst van de gemeente in deze business case de belangen van jongeren optimaal dienen?

 

De VVD vindt de onafhankelijke positie van jongerenwerkers een belangrijk gegeven om het jongerenwerk goed uit te kunnen voeren. Bij het in loondienst nemen van jongerenwerkers heeft het college gezegd dat de onafhankelijke positie van het jongerenwerk niet in geding is.

 

Het besluit tot verkoop van de Fuse en de wijze waarop dit gebeurt raakt de jongeren in Bakel recht in het hart. Het is ook een stresstest voor de onafhankelijke rol en positie van het jongerenwerk in onze gemeente.

 

Voor de VVD reden om op dit belangrijk punt nog aanvullende vragen aan het college te stellen.

 

Wordt vervolgd!

 

Jan Vroomans

VVD Gemert-Bakel