Begroting 2022, Wegkijken van belangrijke investeringen en geld verspillen

De afgelopen raadsvergadering stond in het teken van de begroting 2022. Een moment dat partijen middels moties en amendementen met allerlei nieuwe initiatieven komen. Dit jaar was het niet anders.

Coronaherstelplan: 95.000 euro weggegooid geld

De afgelopen raadsvergadering stond in het teken van de begroting 2022. Een moment dat partijen middels moties en amendementen met allerlei nieuwe initiatieven komen. Dit jaar was het niet anders. 

Maar eerst stond het advies over herbenoeming van de burgemeester op de agenda. In het Gemerts Nieuwsblad van 16 november lezen wij dat de raad daarvoor in een besloten vergadering bijeenkwam en dat de vergadering unaniem besloot de burgemeester voor te dragen voor herbenoeming. 

Kort iets over de procedure. De stemming heeft achter gesloten deuren plaats gevonden en de stemverhouding valt ook onder deze geheimhouding. Deze stemverhouding is ook in de aansluitende openbare vergadering niet bekend gemaakt. Het Gemerts Nieuwsblad kan dus niet weten, zoals in het artikel geschreven staat, of het advies voor herbenoeming wel of niet unaniem is.

De VVD hecht eraan dat onze inwoners goed worden geïnformeerd en wij hebben het Gemerts Nieuwsblad inmiddels  er dan ook op gewezen dat het woordje unaniem in de context van het Gemerts Nieuwsblad artikel niet gesteld kan worden. Simpelweg omdat de uitslag naar ons weten niet bekend is gemaakt. 

De begroting 2022 is door de raad goedgekeurd. Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn voor 2022. Op papier wel. Maar gemakshalve waren de belangrijkste investeringen die zich op korte termijn aandienen niet door het college in de begroting opgenomen.

We noemen er een 3-tal. Nieuwbouw Macropedius College, Renovatie/nieuwbouw Kunstlokaal en de Eendracht. De gebouwen zijn afgeschreven en door jarenlang het onderhoud te verwaarlozen, verkeren deze gebouwen in (zeer) slechte staat.

De scenario's voor renovatie/nieuwbouw Macropedius college ligt al vanaf januari 2020 op het bureau van het college. Toch was er over deze super noodzakelijke investering niets in de begroting 2022 opgenomen. De investering gaat ook voor zo'n 900.000 euro op de begroting drukken. Wegkijken is dan verleidelijk, want de begroting is dan makkelijker sluitend te maken.

Na behandeling van de begroting 2022 in de commissievergadering Financiën voelde de VVD en de Dorpspartij samen al de noodzaak om middels een motie in actie te komen en het college aan het werk te zetten om nu al een duidelijk toekomst perspectief voor het Macropedius College te bieden en niet pas na de verkiezingen in 2022.

Zoals uit het ED artikel ..."Nieuwbouw Commanderij College Gemert in zicht"... blijkt, heeft de Dorpspartij al 3 jaar lang dit punt op zijn wensenlijstje staan. Toch lukte het blijkbaar niet om binnen de coalitie de handen hiervoor op elkaar te krijgen. 

Ook voor de begroting 2022 werd weer voor deze verantwoordelijkheid weggekeken.

Is wethouder Steeghs (DP) te laks geweest of had zij geen steun van het CDA? Wie zal het zeggen. Feit is dat de Dorpspartij nu niet alleen stond in het initiatief en er bij de behandeling van de begroting een meerderheid was voor deze motie. Ook met 1 zetel kan je dus een belangrijk verschil maken.

Voor ons was dit HET belangrijkste punt bij de behandeling van de begroting. Wij hebben ook nog een motie mede ingediend waarin wij breder zaken willen regelen met betrekking tot het onderwijs huisvesting-beleid.

Wij hebben tijdens in de raadsvergadering voorts aangekondigd jaarlijks 100.000 euro extra te willen reserveren voor Drugs, Alcohol en Game verslaving preventieprojecten, maar wij wachten liever de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 af. Met 4 zetels onderhandel je nu eenmaal makkelijker om zo’n punt binnen te halen.

Het college kwam ook met een corona herstelplan. Deze onsamenhangende opsomming van geld verspillende activiteiten, die de economie op geen enkele wijze zal stimuleren, werd in de raad alleen gesteund door het CDA en de Dorpspartij. 95.000 euro aan gemeenschapsgeld wordt onnodig verspild. Geld dat wij dan liever geïnvesteerd hadden in de toekomst van onze jongeren.

De motie over uitbreiding van het VAB beleid hebben wij niet gesteund. De raad heeft het college opdracht gegeven om het VAB beleid te evalueren. Medio dit jaar had het college hiermee naar de raad moeten komen. Dit is niet gebeurd. Uitbreiding van het VAB beleid kan een conclusie zijn na een evaluatie.  De VVD zegt eerst evalueren, dan acteren. 

Ook met de motie Rood voor Rood konden wij niet instemmen. Op zich kan het een interessant instrument zijn voor de agrarische sector. Voordat het college een plan maakt, wilde VVD eerst met elkaar als raad het gesprek aangaan en kaders meegeven.  Op basis van deze kaders zou het college aan de slag kunnen. 

De motie jeugdraad hebben wij volmondig gesteund. Het is ook een item in ons verkiezingsprogramma. Ook de motie van D66 met betrekking betrekking tot beleid voor participatie hebben wij gesteund. Het CDA steunde deze motie niet, al hoewel de fractievoorzitter van het CDA zei dat participatie in het DNA van het CDA zit.

De VVD maakte in de raadsvergadering opmerkingen over het feit dat dit college al ruim 1 jaar de verordening Adviesgroep Sociaal Domein negeert.  Het college dient per definitie een verordening uit te voeren. Doe je dat niet valt dat uit te leggen als onrechtmatig handelen.

Het is zeg maar een lokale wet die de raad vaststelt. Als participatie in je DNA zit, waarom zwijgt de voorman van het CDA dan op het moment dat zichtbaar duidelijk het college al 1 jaar haar taak niet conform opdracht van de raad uitvoert op het gebied van burgerparticipatie binnen het sociaal domein?Trouwens ook toen de adviesgroep sociaal domein vorig jaar weggejaagd werd, bleef het stil bij het CDA.

De fractievoorzitter van het CDA vond de woorden van de VVD over bestuurlijke vernieuwing maar lastig.

Wij willen dat een coalitieoverleg waarin alle wethouders met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen structureel overleg voeren met elkaar, in de wandelgangen ook wel achterkamertjespolitiek genoemd, ook in Gemert-Bakel verdwijnt. Op dit vlak is nog een lange weg te gaan blijkt wel uit de antwoorden op vragen van de VVD aan zowel het college als de burgemeester

Het CDA reageerde geërgerd op ons standpunt. Wij vonden het een wonderlijke reactie. Want wat wij willen is niets meer of minder dan waar Pieter Omtzigt ook naar streeft, betere scheiding van macht en tegenmacht.

Het optreden van het college tijdens de raadsvergadering was op sommige momenten tenenkrommend te noemen. Met in de hoofdrol een wethouder van Zeeland die geen enkel fatsoenlijk antwoord op vragen wist te geven.

Jan Vroomans
Fractievoorzitter VVD Gemert-Bakel