Omgevingsvisie en het milieueffectrapport

Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2021, heeft het door de oppositie gesteunde amendement om klimaat, milieu en gezondheid aan de bouwstenen, van de omgevingsvisie toe te voegen, het helaas niet gehaald. 

De burgerpeiling wees uit dat 51 procent van de burgers deze punten belangrijk vinden. Het voorstel van het college vertaalt deze 51 procent naar, sommige inwoners vinden dit belangrijk. 51 procent is toch echt meer dan de helft en dus geen klein gedeelte. Wanneer we dit tegen het licht van burgerparticipatie houden, valt deze houding van het college niet te rijmen. Hier worden zaken beslist zonder rekening te houden met de mening van onze inwoners.  

De Dorpspartij vond de genoemde bouwstenen heel belangrijk, maar stemde toch tegen ons amendement. Hoe deze uitspraak zich verhoudt, ten opzichte van het stemmen bevreemd ons. Dankzij de steun van het CDA en de Dorpspartij aan het college worden deze belangrijke bouwstenen, die overal orde van de dag zijn, niet aan de omgevingsvisie toegevoegd. Het college, het CDA en de Dorpspartij negeren op deze manier de mening van onze inwoners. Burgerparticipatie wordt met de voeten getreden. Onze poging om de aspecten klimaat, milieu en gezondheid op deze manier extra in de omgevingsvisie te borgen, is dus helaas niet gelukt. 

Het amendement kon niet op een meerderheid rekenen en wethouder van Zeeland was ook niet op verzoek van de VVD bereid een toezegging te doen om bij het invullen van de bouwstenen, de effecten voor het klimaat, milieu en gezondheid inzichtelijk te maken in de omgevingsvisie.

Dat laatste is op zijn minst heel opmerkelijk te noemen. In de Omgevingswet is gekozen voor een algemene omschrijving van de planMER plichtige plannen en programma’s. Een omgevingsvisie wordt daarin benoemd als in ieder geval in principe planMER plichtig onder de Omgevingswet. In zo’n MER moet de opgaven en de gevolgen van het gemeentelijk beleid met betrekking tot milieu, klimaat en gezondheid beschreven worden. Deze MER moet, zoals wij begrijpen, klaar zijn als de ontwerp omgevingsvisie ter inzage gelegd wordt. 

Gezien het verloop van het debat en de antwoorden van wethouder van Zeeland aan de VVD, vragen wij ons af of de wethouder op hoogte is van deze wetgeving. 

Feit is dat voor de VVD milieu, klimaat en gezondheid ontzettend belangrijke bouwstenen zijn en een prominent fundament is voor het vaststellen van een omgevingsvisie. Wij blijven ons hard maken dat deze bouwstenen voldoende geborgd gaan worden in elk aspect wat in de omgevingsvisie terug komt.

Ondertussen heeft de VVD alvast maar eens vragen gesteld over de omgevingsvisie in relatie tot de verplichting van een MER.